گاهی گمان نمیکنی ولی میشود.گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود.

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود.

گاهی گدای گدایی و بخت با تو نیست گاهی تمام شهر گدای تو میشود....!